A- A A+

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2017
 
Spis dokumentów:

1. Rada Gminy

2. Kierownictwo Urzędu

3. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

4. Oświadczenie na początek kadencji

 5. Oświadczenie na koniec kadencji

 
 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2016
 
Spis dokumentów:

1. Rada Gminy

2. Kierownictwo Urzędu

3. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

 

 
 
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE 2015
 
Spis dokumentów:

 

1. Oświadczenie na koniec kadencji

 

2. Oświadczenie na początek kadencji

 

3. Rada Gminy

 

4. Kierownictwo Urzędu

  

5. Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

 

http://czerwin.pl/download/Image/2015/LOGO%20WKU.jpg

 

 

KWALIFIKACJA  WOJSKOWA 2016

 

Kwalifikacja wojskowa na terytorium RP w 2016 roku rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 29 kwietnia.
Do kwalifikacji w 2016 roku zobowiązani są stawić się:

 

 • mężczyźni urodzeni w 1997 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 • osoby urodzone w latach 1995-1996, które powiatowe komisje lekarskie uznały:
 • za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 • za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
 • kobiety urodzone w latach 1992-1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w tym roku kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych, weterynaryjnych, kierunkach psychologicznych;
 • osoby, które ukończyły 18 rok życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej .

 

Do kwalifikacji wojskowej wzywa wójt, burmistrz, prezydent miasta na terenie którego osoba zameldowana jest na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy.

 

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna posiadać:

 

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • posiadaną dokumentację medyczną ,
 • aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia,
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • zaświadczenie o pobieraniu nauki.

 

Na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Ostrołęce będą funkcjonowały 4 powiatowe komisje lekarskie:

 

 • MIASTO OSTROŁĘKA -  osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy na terenie miasta Ostrołęki powinny zgłosić się do:

 

POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ Nr 2 w OSTROŁĘCE
w terminie: od  08 lutego do 25 lutego 2016 roku

w godzinach: 8.00 do 14.00
Siedziba komisji: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 45;

 

 • POWIAT OSTROŁĘCKI osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy na terenie powiatu ostrołęckiego powinny zgłosić się do:

 

POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ Nr 1 w OSTROŁĘCE
w terminie: od  02 marca do 08 kwietnia 2016 roku

w godzinach: 8.00 do 14.00
Siedziba komisji: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Ostrołęce ul. Sienkiewicza 45;

 

 • POWIAT MAKOWSKI - osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy na terenie powiatu makowskiego powinny zgłosić się do:

 

POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
w terminie: od  07marca do 22 marca 2016 roku

w godzinach: 8.00 do 14.00
Siedziba komisji: Miejski Dom Kultury w Makowie Mazowieckim,ul. Moniuszki 2;

 

 • POWIAT PRZASNYSKI - osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający powyżej 3 miesięcy na terenie powiatu przasnyskiego  powinny zgłosić się do:

 

POWIATOWEJ KOMISJI LEKARSKIEJ W PRZASNYSZU
w terminie: od  15 lutego do 01 marca 2016 roku

w godzinach: 8.00 do 14.00
Siedziba komisji: Miejski Dom Kultury w Przasnyszu, ul. 3 Maja 16.

 

STAWIENNICTWO DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ JEST OBOWIĄZKOWE I DOTYCZY RÓWNIEŻ OSÓB, KTÓRE Z RÓŻNYCH PRZYCZYN NIE OTRZYMAŁY WEZWANIA.

 

 

  Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

  Wzór druku - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew

  Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu

  Kącik Przedsiębiorcy

  Śmieciowa rewolucja

 

  Odpady komunalne

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Czerwin

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

Informacje archiwalne

 1. Harmonogram odbioru odpadów na 2016 rok
 2. Harmonogram odbioru odpadów na 2017 rok
 3. Nowe zasady odbioru odpadów – informacja dla mieszkańców
 4. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 5. Informacja o zmianie numeru rachunku bankowego
 6. Podmioty odbierające odpady komunalne
 7. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwin
 8. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji
 9. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 10. Uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku naterenie Gminy Czerwin
 11. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 12. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 13. Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

 

Komunikat
ujemne skutki przezimowania w 2016 roku
na terenie Gminy Czerwin

 

Wójt Gminy Czerwin wystąpił do Wojewody Mazowieckiego o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, jakimi są ujemne skutki przezimowania w 2016 roku w Gminie Czerwin.

Jednolity wzór wniosku o oszacowanie strat można odebrać w sekretariacie Urzędu Gminy Czerwin lub pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Czerwin.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Czerwin do dnia 20 kwietnia 2016 roku.

Po tym terminie komisja przystąpi do oszacowania strat w uprawach. Na chwilę obecną nieznana jest forma pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w uprawach ozimin.

Posiadacze gospodarstw rolnych składają wnioski do Urzędu Gminy właściwego ze względu na siedzibę gospodarstwa. Proszę o dokładne zapoznanie się z wnioskiem i rzetelne jego wypełnienie, co istotnie ułatwi pracę komisji.

We wnioskach należy bezwzględnie podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwa uprawy i jej powierzchnia w ha) tzn. uprawy, w których wystąpiły szkody jak i te, w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2016 r.), który jest załącznikiem do wniosku.

Do określenia strat bierze się wielkość produkcji roślinnej i zwierzęcej w gospodarstwie.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. Zaorana aktualnie ozimina, która wymarzła nie będzie szacowana. W związku z powyższym rolnicy, którzy zamierzają złożyć wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych proszeni są o niepodejmowanie żadnych prac agrotechnicznych (orka lub ponowny obsiew) w uprawach, w których powstały straty.

Wniosek o oszacowanie szkód

 

Deklaracje i informacje obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku

 • DL-1 Deklaracja na podatek leśny [xls] [pdf]
 • DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości [xls] [pdf]
 • DR-1 Deklaracja na podatek rolny [xls] [pdf]
 • INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego [xls] [pdf]

Wykaz osób, którym umorzono zaległoścć podatkową 2016

Wykaz osób, którym umorzono zaległoścć podatkową 2015

 

Wydanie odpisów skróconych i zupełnych, akt stanu cywilnego

 • akta sporządzone w USC Czerwin - odpisy wydawane od ręki
 • akta sporządzone w innych USC - odpisy wydawane do 7 dni roboczych

 

Wydanie/wymiana dowodu osobistego

 

Informacje:

 

 • Odbiór dowodu osobistego i składanie wniosków w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Czerwin.

 • Dokumenty należy składać i odbierać osobiście.

 • Opłaty:  Brak opłat.

 • Wydany dowód osobisty ważny jest 10 lat.

 • Wniosek o dowód osobisty dla osoby, która nie ukończyła 18 lat składa rodzic lub opiekun w obecności małoletniej osoby.

 

Wymagane dokumenty:

 

1.     Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego

2.     aktualna fotografia - 1 szt. (o wymiarach 35x45 mm, z aktualnym zdjęciem)

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 

 

Lata wcześniejsze dostępne na stronie http://www.bip.czerwin.pl/?id=438

2017

2016

Budżet na rok 2016

Zmiany budżetu na 2016 rok

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Czerwin na lata 2016-2025

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2016-2025

 

Ż Ł O B E K   G M I N N Y

W  C Z E R W I N I E

czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach od  700 do 1630  

 

Nazwa

Żłobek Gminny w Czerwinie

Adres

ul. Parkowa 3, 07-407 Czerwin

Kontakt

 tel. 602 734 569

 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                               www.zlobek.czerwin.pl
Strona korzysta z plików cookie dla celów technicznych. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.
© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17

szukaj