A- A A+

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 4/IV/12/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie posiłku w szkole i w domu” na lata 2019-2023

» Uchwała 4/IV/13/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadcz

» Uchwała 4/IV/14/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

» Uchwała 4/IV/15/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

» Uchwała 4/IV/16/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

» Uchwała 4/IV/17/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029

» Uchwała 4/IV/18/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

» Uchwała 4/IV/19/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2019–2034

» Uchwała 4/IV/20/18 z dnia 2018-12-28
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 3/III/8/18 z dnia 2018-12-07
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin

» Uchwała 3/III/9/18 z dnia 2018-12-07
w sprawie utworzenia Dziennego Domu "Senior+"

» Uchwała 3/III/10/18 z dnia 2018-12-07
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.

» Uchwała 3/III/11/18 z dnia 2018-12-07
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała 2/II/4/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

» Uchwała 2/II/5/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

» Uchwała 2/II/6/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy

» Uchwała 2/II/7/18/18 z dnia 2018-11-30
w sprawie powołania składu osobowego stałej Komisji do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała /XLVII/36/18/18 z dnia 2018-10-12
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwin

» Uchwała /XLVII/37/18/18 z dnia 2018-10-12
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

» Uchwała /XLVII/38/18/18 z dnia 2018-10-12
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin

» Uchwała /XLVII/39/18/18 z dnia 2018-10-12
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

 
Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała /XLV/30/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin
» Uchwała /XLV/31/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2018 roku".
» Uchwała /XLV/32/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Czerwin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
» Uchwała /XLV/33/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
» Uchwała /XLV/34/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Piskach na prowadzenie prac remontowo-budowlanych

Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała /XLIV/21/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Czerwin zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin
» Uchwała /XLIV/22/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czerwin na lata 2018-2023
» Uchwała /XLIV/23/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy czerwin
- uzasadnienie (161.65 kB)
» Uchwała /XLIV/24/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie
- załącznik do uchwały nr XLIV/24/18 (1.22 MB)
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018 - 2029
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
- załączniki do uchwały nr XLIV/26/18 (3.31 MB)
» Uchwała /XLIV/27/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Goworowo na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg gminnych na odcinku Ponikiew Mała - Czernie -
» Uchwała /XLIV/28/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2017 rok
» Uchwała /XLIV/29/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Proszę wybrać uchwałę:
 
» Uchwała /XLIII/17/18/18 z dnia 2018-05-16
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2017
» Uchwała /XLIII/18/18/18 z dnia 2018-05-16
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerwin
» Uchwała /XLIII/19/18/18 z dnia 2018-05-16
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018 - 2029
» Uchwała /XLIII/20/18/18 z dnia 2018-05-16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proszę wybrać uchwałę:
 
» Uchwała /XLII/13/18 z dnia 2018-04-13
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029
» Uchwała /XLII/14/18 z dnia 2018-04-13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
» Uchwała /XLII/15/18 z dnia 2018-04-13
w sprawie podziału Gminy Czerwin na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
» Uchwała /XLII/16/18 z dnia 2018-04-13
w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2018 roku na zadanie inwestycyjne w drogownictwie

Proszę wybrać uchwałę:
 
» Uchwała /XLI/10/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
» Uchwała /XLI/11/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2018 roku"
» Uchwała /XLI/12/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, zwanemu dalej "Województwem"
» Uchwała /XLI/6/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" na lata 2018-2020
» Uchwała /XLI/7/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie podziału Gminy Czerwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
» Uchwała /XLI/8/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin
» Uchwała /XLI/9/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17

szukaj