A- A A+

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała /XLVII/36/18/18 z dnia 2018-10-12
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwin

» Uchwała /XLVII/37/18/18 z dnia 2018-10-12
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

» Uchwała /XLVII/38/18/18 z dnia 2018-10-12
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Czerwin

» Uchwała /XLVII/39/18/18 z dnia 2018-10-12
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

 
Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała /XLV/30/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Czerwin
» Uchwała /XLV/31/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2018 roku".
» Uchwała /XLV/32/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Czerwin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
» Uchwała /XLV/33/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
» Uchwała /XLV/34/18/18 z dnia 2018-08-09
w sprawie udzielenia dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Piskach na prowadzenie prac remontowo-budowlanych

Proszę wybrać uchwałę:
» Uchwała /XLIV/21/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej jednostkom organizacyjnym Gminy Czerwin zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czerwin
» Uchwała /XLIV/22/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czerwin na lata 2018-2023
» Uchwała /XLIV/23/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy czerwin
- uzasadnienie (161.65 kB)
» Uchwała /XLIV/24/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwinie
- załącznik do uchwały nr XLIV/24/18 (1.22 MB)
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018 - 2029
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
- załączniki do uchwały nr XLIV/26/18 (3.31 MB)
» Uchwała /XLIV/27/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Goworowo na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg gminnych na odcinku Ponikiew Mała - Czernie -
» Uchwała /XLIV/28/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czerwin za 2017 rok
» Uchwała /XLIV/29/18/18 z dnia 2018-06-26
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Proszę wybrać uchwałę:
 
» Uchwała /XLIII/17/18/18 z dnia 2018-05-16
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Czerwin za rok 2017
» Uchwała /XLIII/18/18/18 z dnia 2018-05-16
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Czerwin
» Uchwała /XLIII/19/18/18 z dnia 2018-05-16
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018 - 2029
» Uchwała /XLIII/20/18/18 z dnia 2018-05-16
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Proszę wybrać uchwałę:
 
» Uchwała /XLII/13/18 z dnia 2018-04-13
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029
» Uchwała /XLII/14/18 z dnia 2018-04-13
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
» Uchwała /XLII/15/18 z dnia 2018-04-13
w sprawie podziału Gminy Czerwin na stałe obwody głosowania, ustalania ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych
» Uchwała /XLII/16/18 z dnia 2018-04-13
w sprawie przekazania pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w 2018 roku na zadanie inwestycyjne w drogownictwie

Proszę wybrać uchwałę:
 
» Uchwała /XLI/10/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok
» Uchwała /XLI/11/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czerwin w 2018 roku"
» Uchwała /XLI/12/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, zwanemu dalej "Województwem"
» Uchwała /XLI/6/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny" na lata 2018-2020
» Uchwała /XLI/7/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie podziału Gminy Czerwin na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
» Uchwała /XLI/8/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin
» Uchwała /XLI/9/18 z dnia 2018-03-21
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała /XL/1/18 z dnia 2018-01-19
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Czerwin na 2018 rok

» Uchwała /XL/2/18 z dnia 2018-01-19
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Czerwin

» Uchwała /XL/3/18 z dnia 2018-01-19
w sprawie przyjęcia "Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych" w gminie Czerwin na 2018 rok

» Uchwała /XL/4/18 z dnia 2018-01-19
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii" na 2018 rok

» Uchwała /XL/5/18 z dnia 2018-01-19
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

Proszę wybrać uchwałę:
 
» Uchwała /XXXVIII/37/17 z dnia 2017-12-15
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czerwin
» Uchwała /XXXVIII/38/17 z dnia 2017-12-15
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy
» Uchwała /XXXVIII/39/17 z dnia 2017-12-15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
» Uchwała /XXXVIII/40/17 z dnia 2017-12-15
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czerwin na lata 2018-2029
» Uchwała /XXXVIII/41/17 z dnia 2017-12-15
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok
» Uchwała /XXXIX/42/17 z dnia 2017-12-28
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie
» Uchwała /XXXIX/43/17 z dnia 2017-12-28
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2017-2029
» Uchwała /XXXIX/44/17 z dnia 2017-12-28
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
» Uchwała /XXXIX/45/17 z dnia 2017-12-28
w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem 2017 roku

Proszę wybrać uchwałę:

 

» Uchwała XXXVII/XXXVII/31/17 z dnia 2017-11-29
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Piskach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Piskach

» Uchwała XXXVII/XXXVII/32/17 z dnia 2017-11-29
w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych w Czerwinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Czerwinie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

» Uchwała XXXVII/XXXVII/33/17 z dnia 2017-11-29
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2018 rok

» Uchwała XXXVII/XXXVII/34/17 z dnia 2017-11-29
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

» Uchwała XXXVII/XXXVII/35/17 z dnia 2017-11-29
w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i dzierżawy

» Uchwała XXXVII/XXXVII/36/17 z dnia 2017-11-29
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

   do pobrania: załączniki

Proszę wybrać uchwałę:

» Uchwała Nr XXXVI/29/17 Rady Gminy Czerwin z dnia 2017-10-25
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czerwin na lata 2017 - 2029
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwin
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17

szukaj