A- A A+
1.jpg

Gospodarka odpadami - PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK – zasady funkcjonowania

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje sie w Czerwinie przy ulicy Przemysłowej 1 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Telefon kontaktowy do obsługi PSZOK-u 29 7614 580

PSZOK czynny jest: (bez dni ustawowo wolnych od pracy):

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Czerwin

 

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW PRZEZ PSZOK

PSZOK przyjmuje odpady wytworzone i dostarczone przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Czerwin. Przyjmując odpady od danej osby obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego odpad, w szczególności imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, z której pochodzą odpady. Dokonując przekazania odpadów należy okazać dowód osobisty lub inny dokumeny stwierdzający tożsamość.

DLACZEGO PSZOK?

PSZOK to specjalnie stworzone miejsce gromadzenia odpadów, gdzie każdy mieszkaniec gminy Czerwin może bezpłatnie oddać tzw. odpady problemowe. W gospodarstwach domowych mogą powstawać następujące grupy odpadów niebezpiecznych: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym:

 • urządzenia zawierające freony;
 • sprzęt AGD i RTV;
 • zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia;
 • odczynniki fotograficzne;
 • środki ochrony roślin (pestycydy, fungicydy, unsektycydy) i opakowania po nich;
 • oleje i tłuszcze (poza jadalnymi), w tym mineralne i syntetyczne oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe i smarowe;
 • farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich;
 • detergenty, zawierające substancje niebezpieczne;
 • smary, środki do konserwacji metali, drewna zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich;
 • opakowania zawierające substancje niebezpieczne, np. pojemniki po lakierach, aerozolach, tuszach, farbach, tonerach.

 SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

Odpadów niebezpiecznych nie wrzucamy do pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Należy je gromadzić oddzielnie, ze szczególną uwagą, tak aby nie dopuścić do emisji szkodliwej substancji (np. poprzez zbicie żarówki energooszczednej uwalniamy rtęć, która jest dla organizmów żywych bardzo toksyczna). Odpady te należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Uwaga:

Przeteminowane lub częściowo wykorzystane leki, szczególnie leki cytotoksyczne i cytostatyczne przekazujemy  do Apteki w Czerwinie przy ul. Karola Świerczewskiego 8.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 1

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej "PSZOK".

§ 2

 1. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°°-15ºº przy ul. Przemysłowej 1 w Czerwinie.
 2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.

§ 3

 1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Czerwin.
 2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Z 2011 r. Nr 112, poz. 1206) i oznaczone odpowiednimi kodami:
 1. 13 02 07 – oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji;
 2. 13 02 08 – inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe;
 3. 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury (kartony, pudełka po napojach, itp);
 4. 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
 5. 15 01 03 – opakowania z drewna;
 6. 15 01 04 – opakowania z metali (puszki);
 7. 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach);
 8. 15 01 07 – opakowania ze szkła;
 9. 16 01 03 – zużyte opony;
 10. 16 01 07 – filtry olejowe;
 11. 16 01 13 – płyny hamulcowe;
 12. 20 01 13 – rozpuszczalniki;
 13. 20 01 21 – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 14. 20 01 27 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, i żywice  zawierające substancje niebezpieczne;
 15. 20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;
 16. 20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;
 17. 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;
 18. 20 02 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;
 19. 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;
 20. 20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37;
 21. 20 01 39 – tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, wiadra, miski, doniczki, itp);
 22. 20 01 40 – metale;
 23. 20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;
 24. 20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;
 25. 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
 26. 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, liście, skoszona trawa);
 27. 17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz  betonowy z rozbiórek i remontów;
 28. 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niz wymienione w 17 01 06.              

§ 4

 1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane sa wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
 2. Odpady ulegające bidegradacji, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 28, przyjmowane są w workach foliowych o pojemności od 60 do 120 l.

§ 5

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbierane zgodnie z kategoriami odpadów  wymienionymi w § 3 ust. 2.

§ 6

Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z regulaminem, w szczególności z § 3 - § 5.

§ 7

PSZOK zbiera odpady metali na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. Z 2013 r. poz. 21).

§ 8

Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 9

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

 1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
 2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania żródeł otwartego ognia;
 3. zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
 4. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

WÓJT
inż. Ryszard Gocłowski

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17

szukaj