A- A A+

Gospodarka odpadami - Śmieciowa Rewolucja

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Czerwin pragnie poinformować wszystkich mieszkańców naszej gminy, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie przepisy nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Najważniejsze zmiany dotyczą zmienionej struktury gospodarki odpadami komunalnymi. Dotychczas właściciel nieruchomości miał obowiązek zawrzeć umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i ponosił koszty wywozu tych odpadów na rzecz przedsiębiorcy.

Nowe przepisy mówią o tym, że teraz Gmina stanie sie właścicielem odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie danej gminy. Właściciel będzie ponosił opłaty (wnoszone do Gminy) z tytułu odbierania i zagospodarowania odpadów powstających na jego nieruchomości.

Każdy właściciel będzie zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy Czerwin deklaracji, na podstawie, której Gmina naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami.

Ustawodawca przewidział cztery sposoby (do wyboru przez radę gminy) naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami:

  1. od liczby osób zamieszkujących na terenie danej nieruchomości (niezależnie od osób zameldowanych),

  2. od gospodarstwa domowego,

  3. od m³ zużytej wody,

  4. od powierzchni mieszkalnej budynku/lokalu.

Na mocy ustawy opłata za odpady posegregowane będzie niższa, dlatego warto segregować odpady.

Rada Gminy Czerwin musi podjąć szereg uchwał, które wymagane są nowymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wymagane uchwały to:

  1. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ( art. 4),

  2. uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki takiej opłaty (art. 6k),

  3. uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (terminu złożenia pierwszej deklaracji – zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej – rada gminy może w tej uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (art. 6n ust.2),

  4. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.

  5. uchwała w sprawie górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają sie z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych (art. 6 ust. 2),

  6. uchwała dot. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art.7 ust. 3a).

Aktualnie w telewizji i internecie Minister Środowiska rozpoczął kampanię informacyją o zmianach opisanych powyżej. Informacje te można zasięgnąć na stronie www.naszesmieci.pl

Urząd Gminy Czerwin planuje uruchomić cały nowy system gospodarki odpadami na terenie naszej gminy od 1 lipca 2013 roku. Jest to osteczny termin jaki daje ustawodawca.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...
© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17

szukaj