A- A A+
4.jpg

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Czerwin pragnie poinformować wszystkich mieszkańców naszej gminy, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie przepisy nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Najważniejsze zmiany dotyczą zmienionej struktury gospodarki odpadami komunalnymi. Dotychczas właściciel nieruchomości miał obowiązek zawrzeć umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i ponosił koszty wywozu tych odpadów na rzecz przedsiębiorcy.

Nowe przepisy mówią o tym, że teraz Gmina stanie sie właścicielem odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie danej gminy. Właściciel będzie ponosił opłaty (wnoszone do Gminy) z tytułu odbierania i zagospodarowania odpadów powstających na jego nieruchomości.

Każdy właściciel będzie zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy Czerwin deklaracji, na podstawie, której Gmina naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami.

Ustawodawca przewidział cztery sposoby (do wyboru przez radę gminy) naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami:

 1. od liczby osób zamieszkujących na terenie danej nieruchomości (niezależnie od osób zameldowanych),

 2. od gospodarstwa domowego,

 3. od m³ zużytej wody,

 4. od powierzchni mieszkalnej budynku/lokalu.

Na mocy ustawy opłata za odpady posegregowane będzie niższa, dlatego warto segregować odpady.

Rada Gminy Czerwin musi podjąć szereg uchwał, które wymagane są nowymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wymagane uchwały to:

 1. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ( art. 4),

 2. uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki takiej opłaty (art. 6k),

 3. uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (terminu złożenia pierwszej deklaracji – zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej – rada gminy może w tej uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (art. 6n ust.2),

 4. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.

 5. uchwała w sprawie górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają sie z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych (art. 6 ust. 2),

 6. uchwała dot. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art.7 ust. 3a).

Aktualnie w telewizji i internecie Minister Środowiska rozpoczął kampanię informacyją o zmianach opisanych powyżej. Informacje te można zasięgnąć na stronie www.naszesmieci.pl

Urząd Gminy Czerwin planuje uruchomić cały nowy system gospodarki odpadami na terenie naszej gminy od 1 lipca 2013 roku. Jest to osteczny termin jaki daje ustawodawca.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK – zasady funkcjonowania

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje sie w Czerwinie przy ulicy Przemysłowej 1 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Telefon kontaktowy do obsługi PSZOK-u 29 7614 580

PSZOK czynny jest: (bez dni ustawowo wolnych od pracy):

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Czerwin

 

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW PRZEZ PSZOK

PSZOK przyjmuje odpady wytworzone i dostarczone przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Czerwin. Przyjmując odpady od danej osby obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego odpad, w szczególności imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, z której pochodzą odpady. Dokonując przekazania odpadów należy okazać dowód osobisty lub inny dokumeny stwierdzający tożsamość.

DLACZEGO PSZOK?

PSZOK to specjalnie stworzone miejsce gromadzenia odpadów, gdzie każdy mieszkaniec gminy Czerwin może bezpłatnie oddać tzw. odpady problemowe. W gospodarstwach domowych mogą powstawać następujące grupy odpadów niebezpiecznych: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym:

 • urządzenia zawierające freony;
 • sprzęt AGD i RTV;
 • zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia;
 • odczynniki fotograficzne;
 • środki ochrony roślin (pestycydy, fungicydy, unsektycydy) i opakowania po nich;
 • oleje i tłuszcze (poza jadalnymi), w tym mineralne i syntetyczne oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe i smarowe;
 • farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich;
 • detergenty, zawierające substancje niebezpieczne;
 • smary, środki do konserwacji metali, drewna zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich;
 • opakowania zawierające substancje niebezpieczne, np. pojemniki po lakierach, aerozolach, tuszach, farbach, tonerach.

 SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

Odpadów niebezpiecznych nie wrzucamy do pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Należy je gromadzić oddzielnie, ze szczególną uwagą, tak aby nie dopuścić do emisji szkodliwej substancji (np. poprzez zbicie żarówki energooszczednej uwalniamy rtęć, która jest dla organizmów żywych bardzo toksyczna). Odpady te należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Uwaga:

Przeteminowane lub częściowo wykorzystane leki, szczególnie leki cytotoksyczne i cytostatyczne przekazujemy  do Apteki w Czerwinie przy ul. Karola Świerczewskiego 8.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 1

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej "PSZOK".

§ 2

 1. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°°-15ºº przy ul. Przemysłowej 1 w Czerwinie.
 2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.

§ 3

 1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Czerwin.
 2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Z 2011 r. Nr 112, poz. 1206) i oznaczone odpowiednimi kodami:
 1. 13 02 07 – oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji;
 2. 13 02 08 – inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe;
 3. 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury (kartony, pudełka po napojach, itp);
 4. 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
 5. 15 01 03 – opakowania z drewna;
 6. 15 01 04 – opakowania z metali (puszki);
 7. 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach);
 8. 15 01 07 – opakowania ze szkła;
 9. 16 01 03 – zużyte opony;
 10. 16 01 07 – filtry olejowe;
 11. 16 01 13 – płyny hamulcowe;
 12. 20 01 13 – rozpuszczalniki;
 13. 20 01 21 – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 14. 20 01 27 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, i żywice  zawierające substancje niebezpieczne;
 15. 20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;
 16. 20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;
 17. 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;
 18. 20 02 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;
 19. 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;
 20. 20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37;
 21. 20 01 39 – tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, wiadra, miski, doniczki, itp);
 22. 20 01 40 – metale;
 23. 20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;
 24. 20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;
 25. 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
 26. 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, liście, skoszona trawa);
 27. 17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz  betonowy z rozbiórek i remontów;
 28. 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niz wymienione w 17 01 06.              

§ 4

 1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane sa wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
 2. Odpady ulegające bidegradacji, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 28, przyjmowane są w workach foliowych o pojemności od 60 do 120 l.

§ 5

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbierane zgodnie z kategoriami odpadów  wymienionymi w § 3 ust. 2.

§ 6

Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z regulaminem, w szczególności z § 3 - § 5.

§ 7

PSZOK zbiera odpady metali na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. Z 2013 r. poz. 21).

§ 8

Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 9

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

 1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
 2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania żródeł otwartego ognia;
 3. zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
 4. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

WÓJT
inż. Ryszard Gocłowski

mapa

pse partnerUG

Ocena gospodarstwa rolnego pod...

06 kwiecień 2020

DO POBRANIA: listDO POBRANIA: lista kontrolnaDO POBRANIA: lista kontro...

Tarcza Antykryzysowa – wsparci...

03 kwiecień 2020
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansow...

Zgłoszenie kandydatów na człon...

02 kwiecień 2020

W związku z wprowadzeniem działań, mających na celu ograniczenie rozpowszechnian...

Postanowienie Nr 9/2020 Komisa...

23 marzec 2020

Postanowienie Nr 9/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 23 marca 2020...

13 edycja ogólnopolskiego konk...

19 marzec 2020

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przeprowadza aktualnie 13 edycję ogólnop...

Senior w domu - Gotowe zajęcia...

19 marzec 2020

Zajęcia online dla seniorów.Zmieniliśmy ramówkę naszego kanału na YouTube. ...

Ogólnopolska akcja edukacyjna...

19 marzec 2020

Dzieci się uczą i młodzież się uczy. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę...

Informacja dla mieszkańców obr...

18 marzec 2020

W dniu 27 marca studenci Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawski...

Nauka zdalna z uczniami

18 marzec 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy, W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowaw...

© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć
w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.

szukaj