A- A A+
2.jpg

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia regulowane jest przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 353). Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiej oceny zostanie stwierdzony w trakcie procedury administracyjnej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) określa rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§2 rozporządzenia) oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 rozporządzenia), jak również przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach kwalifikowane są jako w/w przedsięwzięcia.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określonego w/w rozporządzeniu wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli  przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony albo w sytuacji, gdy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r.

Procedura uzyskania decyzji środowiskowej jest zależna od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (może być obligatoryjny lub fakultatywny) zgodnie z w/w rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. Wydanie decyzji środowiskowej następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich. 

Postępowanie wszczyna się na podstawie złożenia wniosku (wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia lub raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) osoby fizycznej lub osoby prawnej. W czasie postępowania sprawdza się kompletność złożonych dokumentów, kompletność i prawidłowość danych oraz uiszczenie opłaty skarbowej. W razie zaistnienia braków formalnych wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku lub skorygowania danych. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzyskania opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Wójta Gminy Czerwin.

załącznik - Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

 Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2018 roku

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Czerwin informuje o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2018 r.

1. Osiagnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00%
2. Osiagnięty poziom recyklingu, przgotowania do ponownego użycia następujacych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 34,35% .


Sporzadziła:
Danuta Pstragowska
insp. ds. ochrony środowiska

 

 Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2017 roku

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Czerwin informuje o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2017 r.

1. Osiagnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,36%
2. Osiagnięty poziom recyklingu, przgotowania do ponownego użycia następujacych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –  34,14% .

Sporzadziła:
Danuta Pstragowska
insp. ds. ochrony środowiska

 Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2016 roku

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Czerwin informuje o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2016 r.

  1. Osiagnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00%
  2. Osiagnięty poziom recyklingu, przgotowania do ponownego użycia następujacych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21,48% .

Sporzadziła:
Danuta Pstragowska
insp. ds. ochrony środowiska

 Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 roku

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Czerwin informuje o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2015 r.

  1. Osiagnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0%
  2. Osiagnięty poziom recyklingu, przgotowania do ponownego użycia następujacych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 16,11% .

Sporzadziła:
Danuta Pstragowska
insp. ds. ochrony środowiska

mapa

pse partnerUG

Ocena gospodarstwa rolnego pod...

06 kwiecień 2020

DO POBRANIA: listDO POBRANIA: lista kontrolnaDO POBRANIA: lista kontro...

Tarcza Antykryzysowa – wsparci...

03 kwiecień 2020
Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z ZUS

Ochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansow...

Zgłoszenie kandydatów na człon...

02 kwiecień 2020

W związku z wprowadzeniem działań, mających na celu ograniczenie rozpowszechnian...

Postanowienie Nr 9/2020 Komisa...

23 marzec 2020

Postanowienie Nr 9/2020 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce I z dnia 23 marca 2020...

13 edycja ogólnopolskiego konk...

19 marzec 2020

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji przeprowadza aktualnie 13 edycję ogólnop...

Senior w domu - Gotowe zajęcia...

19 marzec 2020

Zajęcia online dla seniorów.Zmieniliśmy ramówkę naszego kanału na YouTube. ...

Ogólnopolska akcja edukacyjna...

19 marzec 2020

Dzieci się uczą i młodzież się uczy. Rodzicu, i Ty poświęć trochę czasu na naukę...

Informacja dla mieszkańców obr...

18 marzec 2020

W dniu 27 marca studenci Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawski...

Nauka zdalna z uczniami

18 marzec 2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy, W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowaw...

© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć
w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.

szukaj