A- A A+
2.jpg

Zasady tworzenia, łączenia i podziału
jednostek pomocniczych gminy

 

Na terenie Gminy Czerwin znajduje się 45 sołectw. Sołectwa tworzy się, łączy, dzieli i znosi w drodze uchwały Rady Gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Organizację i zakres działania sołectwa określa Statut Sołectwa uchwalony przez Radę po konsultacji z mieszkańcami.

 

Andrzejki Tyszki

Łady Mans

Bobin

Malinowo Nowe

Borek

Malinowo Stare

Buczyn

Piotrowo

Choromany Witnice

Piski

Chruśnice

Pomian

Czerwin

Seroczyn

Damiany

Skarżyn

Dąbek

Sokołowo

Dobki Nowe

Stylągi

Dobki Stare

Suchcice

Dzwonek

Tomasze

Filochy

Tyszki Ciągaczki

Gocły

Tyszki Nadbory

Gostery

Wiśniewo

Grodzisk Duży

Wiśniówek

Grodzisk Wieś

Wojsze

Gumki

Wólka Czerwińska

Janki Młode

Wólka Seroczyńska

Jarnuty

Załuski

Księżopole

Zaorze

Laski Szlacheckie

 Żochy

Laski Włościańskie

 

 

 

 

Z A K Ł A D   G O S P O D A R K I   K O M U N A L N E J

W  C Z E R W I N I E

czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach od  700 do 1500  

 

Nazwa

 Zakład Gospodarki Komunalnej

Adres

Przemysłowa 1, 07-407 Czerwin

Kontakt

 29 761 45 80

 Fax:  29 761-45-80

 

 

 

 

G M I N N A   B I B L I O T E K A  P U B L I C Z N A

W  C Z E R W I N I E

czynna od
poniedziałku do piątku w godzinach od  800 do 1600  

 

Nazwa

 Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwinie

Adres

 Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin

Kontakt

29 761 45 67, 29 761-45-85, 29 761-45-92, 29 761-45-93, 29 761-48-87

 Fax:  29 761-92-17

https://biblioteka.czerwin.pl

 email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Link do katalogu FIDKAR Miejskiej Biblioteki Publicznej  w Ostrołęce

 

Filia w Piskach

ul Słowackiego 22, 07-407 Czerwin

 czynna

 poniedziałek- piątek 9.00- 17.00

 

Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Czerwinie

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Czerwinie

 

 

O Ś R O D E K    P O M O C Y    S P O Ł E C Z N E J

W  C Z E R W I N I E

czynny
poniedziałku do piątku w godzinach od  730 do 1530  

Nazwa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwinie

Adres

Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin

Kontakt

29 761 45 67, 29 761-45-85, 29 761-45-92, 29 761-45-93, 29 761-48-87

Kierownik – wew. 36

Pracownicy socjalni - wew. 55

Świadczenia rodzinne - wew. 52

Fax:  29 761-92-17

http://www.ops.czerwin.pl/

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Nazwa i adres placówki

Statut

Kontakt

Przedszkole Samorządowe w Czerwinie

ul. Parkowa 3, 07-407 Czerwin

Statut

tel. 29 761 46 38

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie z odziałami gimnazjalnymi

ul. Piastowska 23A, ul. Szkolna 5
07-407 Czerwin

Statut

tel. 29 761 45 01
tel. 29 761 45 14

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkoła Podstawowa w Piskach

ul. Słowackiego 22, 07-407 Czerwin

Statut

tel. 29 761 55 86

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, DzU (RP) z 2001 r., nr 112 poz.1198, z późn. zm. Informacja publiczna nie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej - będzie udostępniana na wniosek zainteresowanego w siedzibie Urzędu Gminy Czerwin w trybie określonym przez ustawę. Urząd Gminy Czerwin zastrzega sobie prawo pobierania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie
z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Nie podlegają udostępnieniu informacje chronione ustawami:

  • ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych,  DzU  (RP) z 2010 r., nr 182, poz.1228.
  • ustawą z 29 sierpnia 1997r. DzU z 2002 r o ochronie danych osobowych, nr 101, poz. 926 tekst jedn.

z następującymi wyjątkami:

   Na podstawie art. 49 ustawy o ochronie informacji niejawnych:

  • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową określonej osobie lub instytucji może nastąpić na podstawie pisemnej zgody odpowiednio Szefów Kancelarii: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu, Senatu lub Prezesa Rady Ministrów albo ministra właściwego dla określonego działu administracji rządowej, Prezesa Narodowego Banku Polskiego lub kierownika urzędu centralnego, a w przypadku ich braku - na podstawie pisemnej zgody właściwej służby ochrony państwa.
  • Zgodę na udostępnienie informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową może wyrazić na piśmie kierownik jednostki organizacyjnej, wyłącznie w odniesieniu do informacji wytworzonych w tej jednostce.
  • Wyrażenie zgody na udostępnienie informacji niejawnych nie oznacza zmiany lub zniesienia jej klauzuli tajności oraz musi określać zakres podmiotowy i przedmiotowy udostępnienia.

  Na podstawie art. 29 ustawy o ochronie danych osobowych :

  • W przypadku udostępniania danych osobowych w celach innych niż włączenie do zbioru, administrator danych, o którym mowa w art. 3 ust. 1, udostępnia posiadane w zbiorze dane osobom lub podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa.
  • Dane osobowe, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 ust. 1, mogą być także udostępnione w celach innych niż włączenie do zbioru, innym osobom i podmiotom niż wymienione w ust. 1, jeżeli w sposób wiarygodny uzasadnią potrzebę posiadania tych danych, a ich udostępnienie nie naruszy praw i wolności osób, których dane dotyczą.
  • Dane osobowe udostępnia się na pisemny, umotywowany wniosek, chyba że przepis innej ustawy stanowi inaczej. Wniosek powinien zawierać informacje umożliwiające wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz wskazywać ich zakres i przeznaczenie.
  • Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.

 Wypełniony wniosek prosimy kierować:

  • pocztą bądź osobiście na adres:

Urząd Gminy Czerwin

Plac Tysiąclecia 1

07-407 Czerwin

Wzór wniosku wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Skarbnik Gminy
mgr Beata Dąbkowska

 

tel. 29 761-45-67
wew. 35 29 761-45-85
wew. 35 29 761-45-92
wew. 35 29 761-45-93
wew. 35 29 761-48-87
fax 29 761-92-17
e-mail

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretarz Gminy

mgr Tadeusz Tyszka

    tel. 29 761-45-67
wew. 32 29 761-45-85
wew. 32 29 761-45-92
wew. 32 29 761-45-93
wew. 32 29 761-48-87
   fax 29 761-92-17
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

geoportal

mapa

USC dowod
Ikona GUS NSP

PZP

PSE

 

© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć
w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.

szukaj