A- A A+
2.jpg

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Czerwin pragnie poinformować wszystkich mieszkańców naszej gminy, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku weszły w życie przepisy nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Najważniejsze zmiany dotyczą zmienionej struktury gospodarki odpadami komunalnymi. Dotychczas właściciel nieruchomości miał obowiązek zawrzeć umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych i ponosił koszty wywozu tych odpadów na rzecz przedsiębiorcy.

Nowe przepisy mówią o tym, że teraz Gmina stanie sie właścicielem odpadów wytworzonych na terenie nieruchomości zlokalizowanych na terenie danej gminy. Właściciel będzie ponosił opłaty (wnoszone do Gminy) z tytułu odbierania i zagospodarowania odpadów powstających na jego nieruchomości.

Każdy właściciel będzie zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy Czerwin deklaracji, na podstawie, której Gmina naliczy opłatę za gospodarowanie odpadami.

Ustawodawca przewidział cztery sposoby (do wyboru przez radę gminy) naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami:

 1. od liczby osób zamieszkujących na terenie danej nieruchomości (niezależnie od osób zameldowanych),

 2. od gospodarstwa domowego,

 3. od m³ zużytej wody,

 4. od powierzchni mieszkalnej budynku/lokalu.

Na mocy ustawy opłata za odpady posegregowane będzie niższa, dlatego warto segregować odpady.

Rada Gminy Czerwin musi podjąć szereg uchwał, które wymagane są nowymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wymagane uchwały to:

 1. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ( art. 4),

 2. uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami oraz stawki takiej opłaty (art. 6k),

 3. uchwała dotycząca wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, w tym terminów i miejsca składania deklaracji (terminu złożenia pierwszej deklaracji – zgodnie z art. 12 ustawy zmieniającej – rada gminy może w tej uchwale określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji (art. 6n ust.2),

 4. uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.

 5. uchwała w sprawie górnych stawek opłat, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają sie z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych (art. 6 ust. 2),

 6. uchwała dot. wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art.7 ust. 3a).

Aktualnie w telewizji i internecie Minister Środowiska rozpoczął kampanię informacyją o zmianach opisanych powyżej. Informacje te można zasięgnąć na stronie www.naszesmieci.pl

Urząd Gminy Czerwin planuje uruchomić cały nowy system gospodarki odpadami na terenie naszej gminy od 1 lipca 2013 roku. Jest to osteczny termin jaki daje ustawodawca.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK – zasady funkcjonowania

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje sie w Czerwinie przy ulicy Przemysłowej 1 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Telefon kontaktowy do obsługi PSZOK-u 29 7614 580

PSZOK czynny jest: (bez dni ustawowo wolnych od pracy):

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów z terenu Gminy Czerwin

 

ZASADY PRZYJMOWANIA ODPADÓW PRZEZ PSZOK

PSZOK przyjmuje odpady wytworzone i dostarczone przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Czerwin. Przyjmując odpady od danej osby obsługa PSZOK spisuje dane przekazującego odpad, w szczególności imię i nazwisko oraz adres nieruchomości, z której pochodzą odpady. Dokonując przekazania odpadów należy okazać dowód osobisty lub inny dokumeny stwierdzający tożsamość.

DLACZEGO PSZOK?

PSZOK to specjalnie stworzone miejsce gromadzenia odpadów, gdzie każdy mieszkaniec gminy Czerwin może bezpłatnie oddać tzw. odpady problemowe. W gospodarstwach domowych mogą powstawać następujące grupy odpadów niebezpiecznych: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, w tym:

 • urządzenia zawierające freony;
 • sprzęt AGD i RTV;
 • zużyte żarówki energooszczędne i lampy fluorescencyjne (świetlówki);
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia;
 • odczynniki fotograficzne;
 • środki ochrony roślin (pestycydy, fungicydy, unsektycydy) i opakowania po nich;
 • oleje i tłuszcze (poza jadalnymi), w tym mineralne i syntetyczne oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe i smarowe;
 • farby, tusze, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich;
 • detergenty, zawierające substancje niebezpieczne;
 • smary, środki do konserwacji metali, drewna zawierające substancje niebezpieczne oraz opakowania po nich;
 • opakowania zawierające substancje niebezpieczne, np. pojemniki po lakierach, aerozolach, tuszach, farbach, tonerach.

 SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI

Odpadów niebezpiecznych nie wrzucamy do pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych. Należy je gromadzić oddzielnie, ze szczególną uwagą, tak aby nie dopuścić do emisji szkodliwej substancji (np. poprzez zbicie żarówki energooszczednej uwalniamy rtęć, która jest dla organizmów żywych bardzo toksyczna). Odpady te należy przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Uwaga:

Przeteminowane lub częściowo wykorzystane leki, szczególnie leki cytotoksyczne i cytostatyczne przekazujemy  do Apteki w Czerwinie przy ul. Karola Świerczewskiego 8.

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 1

Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej "PSZOK".

§ 2

 1. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7°°-15ºº przy ul. Przemysłowej 1 w Czerwinie.
 2. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów może być okresowo wstrzymane.

§ 3

 1. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Czerwin.
 2. W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów sklasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Z 2011 r. Nr 112, poz. 1206) i oznaczone odpowiednimi kodami:
 1. 13 02 07 – oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji;
 2. 13 02 08 – inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe;
 3. 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury (kartony, pudełka po napojach, itp);
 4. 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych
 5. 15 01 03 – opakowania z drewna;
 6. 15 01 04 – opakowania z metali (puszki);
 7. 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe (kartony po napojach);
 8. 15 01 07 – opakowania ze szkła;
 9. 16 01 03 – zużyte opony;
 10. 16 01 07 – filtry olejowe;
 11. 16 01 13 – płyny hamulcowe;
 12. 20 01 13 – rozpuszczalniki;
 13. 20 01 21 – lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 14. 20 01 27 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, i żywice  zawierające substancje niebezpieczne;
 15. 20 01 28 – farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27;
 16. 20 01 33 – baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie;
 17. 20 01 34 – baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33;
 18. 20 02 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki;
 19. 20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione  w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35;
 20. 20 01 38 – drewno inne niż wymienione w 20 01 37;
 21. 20 01 39 – tworzywa sztuczne (meble ogrodowe, wiadra, miski, doniczki, itp);
 22. 20 01 40 – metale;
 23. 20 01 80 – środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19;
 24. 20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny;
 25. 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe;
 26. 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji (gałęzie, liście, skoszona trawa);
 27. 17 01 01 – odpady z betonu oraz gruz  betonowy z rozbiórek i remontów;
 28. 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niz wymienione w 17 01 06.              

§ 4

 1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane sa wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.
 2. Odpady ulegające bidegradacji, o ktorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 28, przyjmowane są w workach foliowych o pojemności od 60 do 120 l.

§ 5

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odbierane zgodnie z kategoriami odpadów  wymienionymi w § 3 ust. 2.

§ 6

Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów dostarczonych w sposób niezgodny z regulaminem, w szczególności z § 3 - § 5.

§ 7

PSZOK zbiera odpady metali na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. Z 2013 r. poz. 21).

§ 8

Na terenie PSZOK dzieci poniżej 12 roku życia mogą przebywać jedynie pod opieką osoby pełnoletniej.

§ 9

Osoby przebywające na terenie PSZOK obowiązane są do:

 1. przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów oraz sposobu poruszania się po PSZOK;
 2. zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania żródeł otwartego ognia;
 3. zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń;
 4. stosowania się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

WÓJT
inż. Ryszard Gocłowski

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia regulowane jest przepisami ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 353). Przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wymaga realizacja planowanych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a w przypadku planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia takiej oceny zostanie stwierdzony w trakcie procedury administracyjnej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71) określa rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (§2 rozporządzenia) oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (§3 rozporządzenia), jak również przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach kwalifikowane są jako w/w przedsięwzięcia.

Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określonego w/w rozporządzeniu wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, jeżeli  przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony albo w sytuacji, gdy obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 został stwierdzony na podstawie art. 96 ust. 1 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r.

Procedura uzyskania decyzji środowiskowej jest zależna od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i tym samym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (może być obligatoryjny lub fakultatywny) zgodnie z w/w rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. Wydanie decyzji środowiskowej następuje przed uzyskaniem decyzji określonych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich. 

Postępowanie wszczyna się na podstawie złożenia wniosku (wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia lub raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) osoby fizycznej lub osoby prawnej. W czasie postępowania sprawdza się kompletność złożonych dokumentów, kompletność i prawidłowość danych oraz uiszczenie opłaty skarbowej. W razie zaistnienia braków formalnych wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia złożonego wniosku lub skorygowania danych. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzyskania opinii i uzgodnień Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Wójta Gminy Czerwin.

załącznik - Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

 Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2018 roku

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Czerwin informuje o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2018 r.

1. Osiagnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00%
2. Osiagnięty poziom recyklingu, przgotowania do ponownego użycia następujacych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 34,35% .


Sporzadziła:
Danuta Pstragowska
insp. ds. ochrony środowiska

 

 Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2017 roku

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Czerwin informuje o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2017 r.

1. Osiagnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,36%
2. Osiagnięty poziom recyklingu, przgotowania do ponownego użycia następujacych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła –  34,14% .

Sporzadziła:
Danuta Pstragowska
insp. ds. ochrony środowiska

 Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2016 roku

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Czerwin informuje o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2016 r.

 1. Osiagnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0,00%
 2. Osiagnięty poziom recyklingu, przgotowania do ponownego użycia następujacych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 21,48% .

Sporzadziła:
Danuta Pstragowska
insp. ds. ochrony środowiska

 Informacja o osiągniętym poziomie recyklingu w 2015 roku

Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 9 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Gminy Czerwin informuje o osiągniętym poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania w 2015 r.

 1. Osiagnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 0%
 2. Osiagnięty poziom recyklingu, przgotowania do ponownego użycia następujacych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 16,11% .

Sporzadziła:
Danuta Pstragowska
insp. ds. ochrony środowiska

geoportal

mapa

USC dowod

LogoCP

Ikona GUS NSP

PZP

PSE

 

© 2017 Urząd Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, tel. 29 761 45 67, fax 29 761 92 17
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć
w Polityce prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie.

szukaj