A- A A+
2.jpg

IMGW

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 76

Zjawisko/Stopień zagrożenia: opady marznące / 1
Obszar: woj. mazowieckie - powiat ostrołęcki;
Ważność: od godz. 15:00 dnia 20.11.2023 do godz. 09:00 dnia 21.11.2023
Prognozowane są okresami słabe opady śniegu i śniegu z deszczem, przechodzące miejscami w słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Strefa opadów marznących przemieszczać się z będzie z północnego wschodu na południowy zachód.Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.
Uwagi: brak.    POBIERZ: Ostrzeżenie

Ochotnicza Straż Pożarna w Gocłach uzyskała dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla organizacji pozarządowych", które wyniosło 7 000 zł. W ramach zadania zostały zakupione stoły oraz grill.
Zadanie publiczne pn. „Gocłowianki zawsze chętne do działania” dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka

Gmina Czerwin na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-i332/20-00 z dnia 10 listopad 2021 r. realizuję projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czerwin – budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie”.

Projektu obejmuję termomodernizację budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Czerwinie, polegającą na: modernizacji systemu grzewczego włącznie ze zmianą źródła ciepła (z węglowego na gazowe), ociepleniu stropodachu, modernizacji systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, częściowym zamurowaniu i wymianie okien, ociepleniu ścian zewnętrznych i fundamentowych, wymianie drzwi zewnętrznych kotłowni i bram, modernizacji oświetlenia, montażu instalacji fotowoltaicznej. W zakres projektu wchodzą także usługi i dostawy dodatkowe niezbędne do realizacji projektu m. in.: wykonanie dokumentacji przygotowawczej i technicznej niezbędnej do realizacji inwestycji promowanie projektu.

Projekt realizowany jest przez Gminę Czerwin w budynku użytkowanym przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Czerwinie (zakład budżetowy), zlokalizowanym przy ul. Przemysłowej 1 w Czerwinie.

Cele projektu:

Cel główny projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gminie Czerwin, objętego projektem, o minimum 25% poprzez głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynku z wymianą źródła ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (jako element projektu). Realizacja celu głównego będzie miała przełożenie na poprawę jakości powietrza oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości środowiska i stanu atmosfery.

Planowane efekty:

Realizacja optymalnego wariantu prac inwestycyjnych, wynika wprost z rekomendacji przedstawionej w audycie energetycznym. . W efekcie przeprowadzenia działań projektowych nastąpi redukcja CO2 na poziomie 93,19% (86,81 Mg/rok) i oszczędność energii końcowej na poziomie 87,63 GJ/rok. Projektowana poprawa efektywności energetycznej budynku objętego zakresem prac wykazuje zgodność z zapisami Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerwin. Beneficjentem końcowym Projektu będzie ZGK w Czerwinie i społeczność lokalna Gminy Czerwin, jednak docelowo efekty zrealizowanych działań będą miały wpływ na jakość życia wszystkich mieszkańców powiatu ostrołęckiego i Mazowsza, ponieważ celem, który został przypisany do przedsięwzięcia, będzie wzrost efektywności energetycznej i poprawa jakości powietrza i stanu środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie "niskiej emisji" i nadmiernej emisji gazów cieplarnianych.


Wartość projektu: 955 606,99 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 610 332,99 zł

406249837 1095538818284163 876140493676568261 n

405989279 1697032344125478 4255641171625728167 n

POZIOM KOLOR RPOFLAGA RPMAZOWSZEEFRR

Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie lub listownie na adres Urzędu Gminy Czerwin, Plac Tysiąclecia 1, 07-407 Czerwin, w ciągu 30 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
POBIERZ: ZAWIADOMIENIE

Gmina Czerwin realizuje projekt, który uzyskał dofinansowanie ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Czerwin poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę SUW w miejscowości Piski współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Przewidywane wyniki operacji: „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwin”.

geoportal

mapa

Logo Moj ryneklogo UE rgb 1

1harm odbioru

LogoCPIkona GUS NSPwww CK e zamowienia2PZPPSE

Ukraina mały

   

 

 

 

 

 

 

szukaj